stella-1967-frank_stella_photo_baylis_glascock.jpg

Frank Stella (Photo © Sidney B. Felsen)