stella.jpg

Frank Stella (Photo © Sidney B. Felsen)